WARUNKI KORZYSTANIA

Adresy
Niniejsza witryna internetowa jest międzynarodowym zasobem informacji stworzonym w siedzibie firmy w Ingelheim (Niemcy), który służy dostarczaniu informacji na temat działalności firmy Boehringer Ingelheim na całym świecie. Prosimy pamiętać, że wszelkie informacje na temat statusu rejestracji oraz etykiet zatwierdzonych produktów mogą różnić się w zależności od kraju, a w krajach, w których prowadzimy działalność, mogą być dostępne informacje właściwe dla tych krajów.

 

Wykorzystywanie treści
Wszelkie treści znajdujące się w niniejszej witrynie internetowej są własnością grupy spółek Boehringer Ingelheim i są chronione prawem autorskim. Udziela się pozwolenia na wykorzystywanie znajdujących się w tej witrynie dokumentów (takich jak białe księgi, komunikaty, arkusze danych i najczęściej zadawane pytania) pod warunkiem, że: (1) na wszystkich kopiach zostanie umieszczona niniejsza informacja oraz, w szczególności, zarówno informacja o prawach autorskich, jak też niniejsze zezwolenie dotyczące wykorzystywania treści; (2) wykorzystywanie dokumentów pochodzących z niniejszej witryny będzie służyć jedynie do celów informacyjnych, medialnych i niekomercyjnych lub do użytku osobistego, a dokumenty te nie będą kopiowane ani udostępniane na żadnym komputerze należącym do sieci komputerowej lub przekazywane za pomocą komercyjnych mediów oraz (3) dokumenty te będą wykorzystywane w niezmienionej formie. Wykorzystywanie tych treści do jakiegokolwiek innego celu jest wyraźnie zabronione i może skutkować nałożeniem znacznych sankcji cywilnych i karnych. Wszelkie naruszenia tych postanowień będą kierowane na drogę sądową.

Udzielone powyżej pozwolenie nie dotyczy wykorzystywania projektu lub układu witryny internetowej boehringer-ingelheim.com lub jakiejkolwiek innej witryny posiadanej, obsługiwanej, licencjonowanej i zarządzanej przez jedną ze spółek należących do grupy Boehringer Ingelheim. Poszczególne elementy tych witryn internetowych są chronione prawami autorskimi, objęte ochroną postaci handlowej produktu i znaku towarowego, chronione przed nieuczciwą konkurencją oraz objęte innymi przepisami prawa i nie mogą być kopiowane ani odwzorowywane w całości ani w części. Żaden znak towarowy, postać handlowa produktu, logo, grafika, dźwięk lub obraz znajdujące się w witrynie internetowej firmy Boehringer Ingelheim nie mogą być kopiowane ani przenoszone bez wyraźnej zgody uzyskanej od tej ze spółek Boehringer Ingelheim, do której należą dane prawa. Wszelkie prawa, które nie zostały tu wyraźnie przyznane, są zastrzeżone.

 

Informacje o znakach towarowych
Wymienione tu nazwy handlowe produktów firmy Boehringer Ingelheim, bez względu na to czy zostały zapisane pogrubioną czcionką lub z symbolem znaku towarowego „®”, czy też nie, są znakami towarowymi należącymi do podmiotów wchodzących w skład grupy spółek Boehringer Ingelheim. Nazwy firm i produktów, które zostały tu wspomniane, mogą być znakami towarowymi należącymi do odpowiednich właścicieli. Wykorzystywanie tych znaków towarowych, nazwy firmy Boehringer Ingelheim i jej logo, poza wyjątkami tu dozwolonymi, jest wyraźnie zakazane i może stać w sprzeczności z przepisami prawa karnego. W zależności od kraju, omówione tu produkty mogą posiadać różne nazwy handlowe, etykiety, moce dawki i rodzaje opakowań. W razie potrzeby uzyskania dokładniejszych informacji, prosimy o kontakt z naszymi miejscowymi jednostkami powiązanymi.

 

Zastrzeżenie dotyczące ograniczenia odpowiedzialności
Grupa spółek Boehringer Ingelheim lub jej poszczególni dostawcy nie składają żadnych oświadczeń odnośnie do tego, czy informacje zawarte w dokumentach i powiązane z nimi elementy graficzne opublikowane w niniejszej witrynie są odpowiednie do jakiegokolwiek celu. Wszystkie tego rodzaju dokumenty i powiązane grafiki są dostarczane w takim stanie, w jakim są, bez żadnych gwarancji. Grupa spółek Boehringer Ingelheim lub jej poszczególni dostawcy niniejszym zrzekają się odpowiedzialności za wszelkie gwarancje i warunki odnoszące się do tych informacji, w tym za wszelkie dorozumiane gwarancje i warunki zgodności z przeznaczeniem lub przydatności do określonego celu i z określonego tytułu oraz za gwarancje braku naruszeń. Uzyskiwanie dostępu do znajdujących się w witrynie treści oraz korzystanie z nich odbywa się na własne ryzyko użytkownika. W żadnej sytuacji grupa spółek Boehringer Ingelheim i/lub jej poszczególni dostawcy nie odpowiadają za żadne specjalne, pośrednie lub następcze szkody ani też żadne szkody powstałe w wyniku utraty możliwości użytkowania, utraty danych lub zysków, w związku z realizacją umowy, zaniechaniem lub innym niewłaściwym działaniem, spowodowane lub powstałe w związku z wykorzystaniem informacji dostępnych w niniejszej witrynie lub z posługiwaniem się nimi. Dokumenty dotyczące produktów farmaceutycznych nie są przeznaczone do wykorzystywania jako alternatywa dla konsultacji z pracownikiem służby zdrowia albo innym wykwalifikowanym specjalistą. Jeżeli muszą Państwo zasięgnąć porady dotyczącej konkretnego problemu ze zdrowiem, należy skontaktować się z pracownikiem służby zdrowia.

Dokumenty i powiązane elementy graficzne opublikowane na serwerze mogą nie być wolne od defektów technicznych lub błędów typograficznych. Znajdujące się w nich informacje są okresowo modyfikowane. Grupa spółek Boehringer Ingelheim i/lub jej poszczególni dostawcy mogą w dowolnym momencie dokonywać zmian dotyczących opisanych tu produktów i/lub programów oraz je udoskonalać.

 

Informacje o oprogramowaniu, dokumentach i usługach dostępnych za pośrednictwem witryny
W żadnej sytuacji grupa spółek Boehringer Ingelheim i/lub jej poszczególni dostawcy nie odpowiadają za żadne specjalne, pośrednie ani następcze szkody ani też żadne szkody powstałe w wyniku utraty możliwości użytkowania, utraty danych lub zysków, czy to w związku z realizacją umowy, zaniechaniem lub innym niewłaściwym działaniem, spowodowane lub powstałe w związku z wykorzystaniem oprogramowania, dokumentów, informacji, świadczonych usług lub usług, z których się nie wywiązano, dostępnych za pośrednictwem niniejszej witryny, lub z posługiwaniem się nimi.

 

Łącza do witryn zewnętrznych
Niektóre z łącz znajdujących się w naszej witrynie przeniosą Państwa do witryn zewnętrznych. O ile nie wskazano inaczej w stopce zewnętrznej witryny internetowej, witryny internetowe, do których podane zostały łącza, nie są administrowane przez firmę Boehringer Ingelheim i żaden z podmiotów należących do grupy spółek Boehringer Ingelheim nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczone w nich treści, żadne znajdujące się tam łącza ani też zmiany lub aktualizacje w nich dokonywane. Żaden z podmiotów należących do grupy spółek Boehringer Ingelheim nie ponosi również odpowiedzialności za internetowe transmisje ani żadne inne rodzaje transmisji odbieranych za pośrednictwem witryn zewnętrznych, do których łącza podane są w niniejszej witrynie. Łącza te są podane jedynie z uwagi na Państwa wygodę, a fakt ich umieszczenia w niniejszej witrynie nie oznacza, że grupa spółek Boehringer Ingelheim aprobuje dane witryny zewnętrzne.

 

Zapytania i informacje zwrotne
Zapytania i inne informacje zwrotne przesyłane firmie Boehringer Ingelheim za pośrednictwem tej witryny nie powinny zawierać pytań dotyczących prywatnych kwestii zdrowotnych lub określonych produktów wydawanych na receptę – tego rodzaju pytania powinny być adresowane do pracownika służby zdrowia. W przypadku, gdy jakikolwiek użytkownik tych dokumentów przekaże informacje zwrotne takie jak pytania, komentarze, sugestie lub podobne informacje na temat zawartych w nich treści, takie informacje nie będą uważane za poufne, a grupa spółek Boehringer Ingelheim nie będzie posiadała względem nich żadnego rodzaju obowiązków i będzie mogła je dowolnie i bez ograniczeń powielać, wykorzystywać, ujawniać i rozpowszechniać (niemniej jednak, jeżeli wymagać tego będą obowiązujące przepisy prawne dotyczące ochrony prywatności, będzie się to odbywać wyłącznie w formie zanonimizowanej).

 

Newsletter
Jeżeli zapisali się Państwo do newslettera, spółka Boehringer Ingelheim będzie regularnie informować Państwa drogą elektroniczną o nowych zasobach i ofertach informacyjnych. Jeśli nie są Państwo już zainteresowani tą usługą, należy wysłać wiadomość e-mail na adres PMangelsinitiative.DE@boehringer-ingelheim.com. Adres e-mail użytkownika zostanie wówczas bez zbędnej zwłoki usunięty z listy mailingowej. Użytkownik może również zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając łącze znajdujące się na dole każdej wiadomości e-mail z newsletterem.

 

Kanały RSS
Korzystanie z kanałów RSS firmy Boehringer Ingelheim musi odbywać się zgodnie z postanowieniami niniejszych Warunków użytkowania. Firma Boehringer Ingelheim zastrzega sobie prawo do przerwania tej usługi w dowolnym momencie.